Kyoto Teppanyaki Japanese Restaurant

Kyoto Teppanyaki Japanese Restaurant

KYOTO – A     $55 PER PERSON
 • FRESH SALAD
 • MISO SHIRU
 • SASHIMI (Raw Fish)
 • TEMPURA (Deep Fried)
 • EBI (Prawn)
 • HOTATEKAI (Scallop)
 • GYUNIKU MISOYAKI STEAK (Eye Fillet Steak with Miso Sauces)
 • TORI TERIYAKI CHICKEN
 • YAKIMESHI (Fried Rice)
 • YASAI (Fried Vegetable)
 • ICE CREAM
KYOTO – B    $50 PER PERSON
 • FRESH SALAD
 • MISO SHIRU
 • SPRING ROLLS
 • EBI
 • SAKANA
 • GYUNIKU MISOYAKI
 • TORI TERIYAKI
 • YAKIMESHI
 • YASAI
 • ICE CREAM
       KYOTO – V      $50 PER PERSON
 • FRESH SALAD
 • MISO SHIRU
 • TEMPURA
 • YASAI MISOYAKI
 • TOFU TERIYAKI
 • YAKIMESHI
 • YASAI
 • ICE CREAM
   KYOTO – K   $30 PER PERSON (Kids Menu – Under 10 years old)
 • FRESH SALAD
 • GYUNIKU MISOYAKI
 • TORI TERIYAKI
 • YAKIMESHI
 • YASAI
 • ICE CREAM